‘Umar bin Khattab

Adalah Umar bin al-Khattab bin Nufail abu Hafsh al-Qurasy al-adani Amirul Mu’minin. Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim. Lahir pada tahun gajah dan beliau termasuk dalam sepuluh sahabat yang telah digembirakan rasulullah dengan surga. Beliau meriwayatkan sebanyak 539 hadits . 26 hadits diriwayatkan bersama bukhari muslim, 34 diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, dan 21 hadits diriwayatkan oleh muslim sendiri.
Diantara sahabat yang meriwayatkan hadits darinya dalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, dan al-Qamah bin Waqqas.
Jasa beliau dalam islam telah dikenal dan diketahui sejak beliau memeluk islam hingga meninggal syahid ketika ditikam oleh Abu Lu’lu’ah budak al-Mughirah disaat beliau sedang menunaikan shalat subuh pada hari rabu tanggal 26 Zul Hijjah 23H. Beliau dimakamkan disamping sahabatnya Abu Bakar RA. Masa jabatannya sebagai khalifah adalah 10 tahun 5 bulan 21 hari.

Labels: ,