Malik bin Anas


Imam Malik bin Anas bin Malik al-Ashbuhi al-Himyari Abu Abdillah al-Madani . beliau adalah pencipta mazhab Maliki dan imam al-Madinah al-Munawarrah, dan beliau adalah pengarang kitab hadits yang pertama yaitu al-Muwaththa’.

Dalam mengarang kitabnya beliau mengambil hadits dari 900 ahli hadits, 300 hadits dari tabi’in dan 600 hadits dari tabi’ at-tabi’in.

Beliau meriwayatkan hadits para ulama terkemuka diantaranya Ibrahim bin Abi, YAhya bin Sa’id al-Anshari, Muhammad bin Muslim az-Zuhri, dan sebagaimanya.
Haditsnya diriwayatkan oleh Syufyan ats-Tsauri, Sufyan bin ‘Uyaynah, Syu’bah bin al-Hajjaj, al-Laits bin Sa’d dll.
Al-Bukhari berkata: sanad hadits yang paling shahih adalah yang diriwayatkan oleh Malik melalui Nafi’ melalui Ibnu ‘Umar, sanad ini terkenal dengan nama “as-Silsilatudz-Dzahabiyah” , yakni “kalung Emas”

Asy-Syafi’I berkata: bila engkau menemukan atau mendapatkan hadits dari Malik maka peganglah hadits itu dengan teguh

Labels: ,