Hisyam bin 'Urwah

Hisyam bin ‘Urwah bin Zubair bin al-‘Awwam al-Qurasyi Abdul Munzir al-Madani. Beliau sempat bertemu dengan Ibnu Umar, Jabir bin Abdillah dll.
Lahir pada tahun 61H dan wafat pada tahun 145 H di Baghdad dalam usia 87 tahun.

Labels: ,