Sistimatika Da’wah Islamiyah

Da’wah adalah suatu ilmu dan seni, bukan sekedar perkataan atau informasi belaka, akan tetapi a’wah terdiri atas cara-cara an basis-basis tertentu, dan Allah SWT telah mengajarkan cara-cara itu kepada rasulNya SAW.

Diantara cara-cara tersebut adalah:

1/Firman Allah SWT surah an-Nahl # 125:
أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن إن ربم هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

Serulah (wahai Muhammad) kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

2/ Firman Allah SWT surah ‘Aali ‘Imran # 159:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا عليظ الفلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

Maka karena rahmat Allah kamu (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu (Muhammad) kamu bersikap keras kepada mereka niscaya mereka akan menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan, maka apabila kamu telah membulatkan tekad bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.

3/Firman Allah SWT surah al-Madinah # 67:
يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لابهدى القم الكافرين
Wahai Rasul (Muhammad) sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakannya maka kamu tidak menyampaikan amanatNya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

4/ Firman Allah SWT surah al-Ahzab # 2-3:
وابتغ ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
Dan ikutilah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan dan bertawakkallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Sebagaimana telah diuraikan melalui firman Allah SWT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan pokok untuk kesuksesan suatu da’wah adalah:
1/ Kebijaksanaan dalam mengambil suatu langkah dan menilai suatu perkara.
2/ Memberikan nasehat yang berguna
3/ Mengadakan bersebatan atau diskusi yang efektif dan konstruktif
4/ Toleransi
5/ Manis muka dan lapang dada
6/ perkataan yang lemah lembut
7/ bertawakkal kepada Allah SWT.

Tentunya hal-hal diatas diatur oleh batas-batas yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Sekian, Walahu A'lam

Alm. KH. Ahmad Nahrawi

Labels: