Shalat, Pengertian dan Dalil


Shalat menurut bahasa artinya :Do'a.
Shalat menurut istilah adalah Serangkaian ucapan dan gerakan yang telah ditentukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual yang dilakukan kepada Allah SWT.

Sebelum shalat lima waktu yang wajib disyariatkan, Rasulullah SAW dan para shahabat sudah melakukan ibadah shalat. Hanya saja ibadah shalat beliau SAW belum seperti shalat 5 waktu yang kita kenal sekarang ini.
Barulah pada malam mi`raj disyariatkan shalat 5 kali dalam sehari semalam yang asalnya 50 kali. Persitiwa mi'raj ini dicatat dalam sejarah terajdi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-5 setelah kenabian.namum Imam Hanafi berpendapat bahwa peristiwa mi'raj ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-1,5 setelah kenabian dan sebelum hijrah. Adapun perbedaan diatas tidak merubah dari pada pengertian dan kewajiban shalat sebagaimana tertulis dalam hadits berikut ini:
Dari Anas bin Malik ra. "Telah difardhukan kepada Nabi SAW shalat pada malam beliau diisra`kan 50 shalat. Kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan, "Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagi mu dengan 50 kali shalat."(HR Ahmad, An-Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmizy)

kewajiban shalat telah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 17 kali yaitu pada:
 • Al-Baqarah ayat 43, 83 dan110
 • Surat An-Nisa ayat 177 dan 103
 • Surat Al-An`am ayat 72
 • Surat Yunus ayat 87
 • Surat Al-Hajj: 78
 • Surat An-Nuur ayat 56
 • Surat Luqman ayat 31
 • Surat Al-Mujadalah ayat 13
 • Surat Al-Muzzammil ayat 20.
 • Surat Huud ayat 114
 • Surat Al-Isra` ayat 78
 • Surat Thaha ayat 14
 • Surat Al-Ankabut ayat 45
 • Surat Luqman ayat 17.
sekian walahu a'lam
Amirah A. Nahrawi

Labels: ,