Al-Asnawi

Ia adalah Abu Muhammad Abdurrahim asy-Syafi'i : lahir pada tahun 1304 di Isna, sebuah desa yang terletak di propensi Qina-Mesir.

beliau berguru kepada as-Subki dan al-Qazwini dalam bidang fiqih, kemudian berguru kepada Ibnu Hayyan dalam bidang Nahu. wafat pada tahun 1370.

Diantara karyanya yang terkenal adalah kitab "at-Tanqih ala at-Tashhih" dan " Syarh Minhaj al-Baidhawi"

Sekian, wallahu A'lam

A.A.N

Labels: ,