Maha AdilNama ini adalah salah satu nama Allah yang menerangkan akan keadilan dan keseimbangan dalam segala sesuatu besar ataupun kecil... Allah swt telah memberi segala sesuatu haknya masing-masing dengan takaran dan ukuran yang sangat terperinci sehingga menjadi lengkap dan sempurna. sebagai contoh tubuh manusia yang telah Allah anugrahi dengan tulang, daging, dan kulit, sebagai satu kesatuan yang utuh dan sempurna, terperinci dan berfungsi dengann baik, maka apabila kita balikkan susunan pemberian Allah tersebut tidak akan layak, sempurna, dan berfungsi sebagaimana mestinya. sesuai dengan firman Allah swt: {بالعدل قامت السموات والأرض} -
dan dengan keadilanlah Kami menciptakan langit dan bumi- .

Allah swt memerintahkan manusia agar selalu berlaku adil, sesuai dengan firman Allah swt : {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} -
dan apabila kalian memutuskan suatu perkara antara orang-orang yang bersengketa hendaklah berlaku adil - .

Akan tetapi pada kenyataannya manusia tidak dapat mencapai keadilan 100% , sehingga ia akan berusaha untuk mencapainya, hingga terciptalah yang di sebut - الشجاعة - keberanian, yaitu keberanian untuk melawan kezholiman kemungkaran, dan berupaya menegakan keadilan .


A.A.N


Labels: